Bachelorprojekter fra Skovskolen

Hvert år udvælger Skovskolen bachelorprojekter med skovbrugsfaglig relevans, som offentliggøres på Skovbrugsviden.dk.

Søg her i bachelorprojekter fra Skovskolen


Erfaringer med dyrkning af alm. ædelgran i Danmark

Vortebirk som kommerciel træart i det danske skovbrug

Undersøgelse af insekticidfrie midlers beskyttelsesevne mod Stor Nåletræssnudebille

Skovrejsning Kjærballe Plantage KIRKBY – arealdisponering og kulstofregnskab

Lokalitetbetinget proviniensanbefaling for sitkagran

Forædling i dansk stilkeg af hollandsk oprindelse

Vandet vender tilbage – en analyse af de skovdriftsmæssige konsekvenser ved ophør med dræning